Vedtægter for "Landsbyen Sorring ApS"

 

§1. Selskabets navn, hjemsted og formål:
Selskabets navn er ”Landsbyen Sorring ApS”. Selskabets hjemsted er Silkeborg kommune.

§2.
Selskabets formål er at drive produktion, handel og industri til gavn for landsbyen Sorring og omegn.

§3. Selskabets kapital:
Selskabets egenkapital er kr. 207.000,00 – skriver tohundrede og syv tusinde kroner 00 øre – fordelt i anparter a 500,00 kr. eller multipla heraf.
Anparterne skal lyde på navn og er ikke omsætningspapirer.

§4.
Anpartshavernes navne og adresser skal være noteret i selskabets anpartsbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige anpartshaveres navne og adresse samt anparternes størrelse.
Ingen anparter kan overdrages – udover til livsarvinger ved arv – hverken i levende live, gennem arv, frivilligt eller gennem retsforfølgning, eller i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse – uden først at være tilbudt selskabets øvrige anpartshavere til den kurs, der modsvarer anpartens indre værdi. I mangel af enighed om den indre værdi, fastsættes denne af foreningen af statsautoriserede revisorer, jfr. Dog anpartsselskabsloven (lov nr. 283 af 1. juni 1982) § 14 A.
Såfremt en anpartshaver ønsker at afhænde sin(e) anpart(er), skal han give bestyrelsen, som repræsenterende de øvrige anpartshavere, meddelelse herom, og bestyrelsen skal inden 2 måneder efter at have modtaget den pågældende meddelelse fra den anpartshaver, der ønsker at overdrage, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt bestyrelsen har kendskab til, om en eller flere af de andre anpartshavere ønsker at købe den pågældende anpart. Hvis forkøbsretten gøres gældende, skal den benyttes over for hele den tilbudte anpartspost, og købesummen herfor skal berigtiges senest 2 måneder fra tidspunktet for fastsættelsen af købesummen.
Den anpartshaver, der ønsker at erhverve anparter, skal skriftligt meddele bestyrelsen, at denne ønsker at benytte sig af sin forkøbsret.

§5.
For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets anpartsbog, skal der overfor bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den til hvem anparten overdrages.

§6.
Ingen anpart har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse.

§7.
Når regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i anpartsbogen står indtegnet som ejer af de pågældende anparter. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

§8. Selskabets ledelse:
Selskabets generalforsamling afholdes i Sorring.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj mdr.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Midtjyllands Avis eller anden passende lokal presse med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af 1/5 af anpartshaverne, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.
Forslag fra anpartshavernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for anpartshaverne, dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige årsregnskabet samt årsberetning, underskrevet af direktionen samt bestyrelsen.
Fravalg af revision er besluttet på ordinær generalforsamling d. 30. maj 2007.

 

§9.
På den ordinære generalforsamling skal foretages:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Beslutning om overskuddets fordeling.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af evt. intern revisor til opstilling af årsregnskab/årsrapport.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller anpartshaver.
  8. Eventuelt

§10.
På generalforsamlingen har hver anpartshaver én stemme uanset anpartsbesiddelse.
For så vidt angår den pågældende anpart er erhvervet ved overdragelse, skal denne anpart være noteret på vedkommendes navn i selskabets anpartsbog senest 1 måned før generalforsamlingen for at afgive stemme. Dette gælder dog ikke, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige de nævnte krav om notering 1 måned før generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

§11.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§12.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede anpartshavere stemmer herfor.

§13.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§14.
Bestyrelsen består af 3 – 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.
Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§15.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§16.
Bestyrelsen ansætter en direktør i selskabet og fastsætter vilkårene for denne stilling. Direktøren kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

§17.
Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.

§18. Års regnskab:
Selskabets regnskab/årsrapport opstilles af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§19.
Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12.
Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse og til den 31/12 1991.

§20.
Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier for forpligtelser under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.
Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelser, overførsel til næste års regnskab, eller indenfor den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer.
Således vedtaget den 1/9 1990, ændret den 25/3 1996 og senest igen den 30/5 2007.

Som bestyrelsesmedlemmer (sign):

Bjarne Schmidt, Karsten Jakobsen
Jette Hansen, Hanne Skjødt Andersen
Michael Jakobsen, Jens Jensen
Anita Bell                     

(c) smithzOrr